Geloofs-belijdenis

Wat wij geloven...

  1. Wij geloven in één God, die één in wezen is en van eeuwigheid bestaat in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij is Schepper, Onderhouder en Voleinder van alle dingen in de hemel en op aarde.
  2. Wij geloven dat God zich geopenbaard heeft door mens te worden in de persoon van onze Heer Jezus Christus. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit een maagd. Hij is mens geworden zonder Zijn goddelijkheid af te leggen. Wij geloven in Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding uit de dood en Zijn overwinning over de duivel. Hij is opgevaren naar de hemel, waar Hij nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader als Heer, Hogepriester en enige Middelaar tussen God en mensen. Wij geloven in Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.
  3. Wij geloven in het werk van God de Heilige Geest, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij bewerkt de wedergeboorte en woont in de gelovige. Hij leidt hem in wijsheid en waarheid en stelt hem in staat een heilig leven te leiden, te werken voor Gods Koninkrijk en van de Heer Jezus Christus te getuigen.
  4. Wij geloven dat de Bijbel (de 39 boeken van het Oude en de 27 boeken van het Nieuwe Testament) het Woord van God is en door de Heilige Geest werd geïnspireerd. Daarom geloven wij in de onfeilbaarheid van de Heilige Schrift: er is geen dwaling in al wat zij verklaart. Wij belijden dan ook haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven.
  5. Wij geloven in de universele en totale zondigheid en schuld van de gevallen mens, waardoor hij onderworpen is aan Gods toorn en veroordeling. De eerste mens is door eigen schuld in de zonde gevallen. Sindsdien zondigen alle mensen en zijn daardoor schuldig en verloren, absoluut onbekwaam om zichzelf door hun goede werken te redden.
  6. Wij geloven dat de zondaar verlost en gerechtvaardigd wordt door het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Hij ontvangt Zijn verlossing en rechtvaardiging uit genade, door geloof in Christus en dus niet uit eigen werken.
  7. Wij geloven in de lichamelijke opstanding van alle doden: van hen die gered zijn tot het eeuwige leven en van hen die verloren zijn tot het eeuwige oordeel.
  8. Wij geloven in het bestaan van satan, zijn werk van verleiding, zijn verzet tegen het Koninkrijk van God en zijn veroordeling tot een eeuwige straf. Met betrekking tot de gelovige is dankzij het verlossende werk van Christus de macht van satan gebroken en zijn invloed beperkt.
  9. Wij geloven in de Gemeente van Jezus Christus, die gevormd wordt door de wedergeboren gelovigen. De leden van de Gemeente vormen samen het lichaam van Christus, terwijl Hij het hoofd is. De Gemeente heeft de opdracht om God te eren, Hem en elkaar te dienen en het evangelie uit te dragen. De Gemeente is ertoe geroepen om de grote daden van God te verkondigen.
  10. Wij geloven in een waterdoop door onderdompeling als symbool van de vereniging van de gelovige met Christus in Zijn dood en opstanding en in de viering van het Avondmaal als herdenking en verkondiging van Zijn dood totdat Hij komt.

Voor een meer uitgebreide versie zie: